Růžový panter Růžový panter - nevládní protikorupční organizace 2002 – 2017
 
 Úterý 26. března 2019   LinkedIn facebook
 

Organizace Růžový panter podpořila podání návrhu na určení neplatnosti volby podle zákona č. 275/2012 Sb. o volbě prezidenta republiky.

Smyslem tohoto podání bylo poukázat na porušení zákona v rámci volební kampaně. NSS shledal, že byl porušen zákon, avšak nevzal v potaz všechna porušení zákona a následně řádně neodůvodnil, jak dospěl k závěru, že takový rozsah porušení zákona nemohl ovlivnit výsledek volby.

Organizace Růžový panter avizovala podporu podání ústavní stížnosti.

Dne 16. 4. 2013 se v rámci organizace uskutečnila rozhodující dvanáctihodinová právní porada, během které bylo rozhodnuto na základě důkladné argumentace vzešlé z rozboru Ústavy, resp. Listiny základních práv a svobod, zákona o Ústavním soudu, analogicky srovnatelných ústavních nálezů, rozhodnutí NSS a zákona o volbě prezidenta republiky, o změně původního záměru.
Organizace Růžový panter pečlivě uvážila pravděpodobný efekt podání ústavní stížnosti a s ohledem na výše uvedené se rozhodla ústavní stížnost nepodat a místo toho podpořit efektivnější a smysluplnější postup, a to sepsání petice za změnu zákona o volbě prezidenta republiky.

Pro toto rozhodnutí existují tři zásadní důvody.

 1. Dosavadní rozhodování Ústavního soudu v této věci jasně dokládá, že podaná ústavní stížnost by byla jen další v řadě neúspěšných stížností, Ústavní soud ve svých nálezech opakovaně poukazuje na problematický zákon, podle kterého se volby uskutečnily, dokonce v jistém ohledu připouští jeho možnou protiústavnost. Ústavní soud však přímo proti zákonu nikterak nezakročil, pouze vyslovil své přesvědčení, že zákonodárci jistě zákon změní.

  Finanční prostředky i čas vymezené na podání ústavní stížnosti by byly vynaloženy neúčelně. Znění zákona o Ústavním soudu a Listina základních práv a svobod, což jsou dvě normy, kterými je Ústavní soud vázán během svého rozhodování, tuto stížnost již předem odsoudily k neúspěchu. Nedomníváme se, že by takový judikát byl smyslem našeho společného úsilí. Původním záměrem bylo podpořit vůli voličů, kteří se právem cítili poškozeni lživou a nezákonnou kampaní a dát podnět soudu, aby rozhodl o porušení zákona. To se do určité míry podařilo, i když NSS nepřezkoumal všechna porušení zákona, proti kterým nebylo možné se bránit.

  Poukázali jsme společně s tisíci voliči na porušení zákona a vyvolali diskusi na téma, zda-li lživá kampaň, navíc podpořena nezákonnými postupy i z hlediska financování, mohla zaručit skutečně svobodné demokratické volby. Tisíce voličů podpořilo názor, že nikoli.

  NSS však rozhodoval podle platného zákona, zrovna tak Městský soud, který se zabýval stížností na financování kampaně, rozhodoval podle zákona. Smyslem Ústavní stížnosti proto mělo být dosáhnout i zrušení části zákona o volbě prezidenta, neboť jeho nedostatky jsou v rozporu s čl. Článkem 22 Listiny základních práv a svobod "Článek 22 - Zákonná úprava všech politických práv a svobod a její výklad a používání musí umožňovat a ochraňovat svobodnou soutěž politických sil v demokratické společnosti."

  Skutečností však je, že volič, podávající ústavní stížnost, nemůže v tomto případě tvrdit, že bylo porušeno jeho konkrétní politické právo. Obecná úprava daná čl. 22 Listiny neotvírá prostor k domáhání se přezkumu konkrétního rozhodnutí Ústavním soudem. K napadení porušení tohoto principu u Ústavního soudu není občan v zásadě legitimován, a to s ohledem na ust . § 72 odst. 1 Zákona o Ústavním soudu č. 182/1993 Sb. Navíc Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 27/12 jasně dokládá názor Ústavního soudu, že zrušení neústavních prvků v zákoně musí zasáhnout do subjektivního práva stěžovatele, nikoli "pouze" ochránit objektivní ústavní principy.

  - Nález ÚS Pl. ÚS 27/12: ... (66.) I kdyby stěžovatelem tvrzené "protiústavnosti" byly zjištěny, důsledkem navrhované derogace by nemohlo být zlepšení právního postavení stěžovatele; ústavní stížnost by se tak stala toliko "nosičem", který by sice případně umožnil Ústavnímu soudu ochránit objektivní ústavní principy, avšak s nulovým ... dopadem do jeho subjektivních práv.

  - Zákon o Ústavním soudu č. 182/1993 Sb., § 72 (1) Ústavní stížnost jsou oprávněni podat fyzická nebo právnická osoba podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci (dále jen "zásah orgánu veřejné moci") bylo porušeno její základní právo nebo svoboda zaručené ústavním pořádkem (dále jen "ústavně zaručené základní právo nebo svoboda")

 2. U Ústavního soudu nebylo možné napadnout ani porušení práva na spravedlivý soudní proces. Ústavní soud opakovaně zdůrazňuje, že jeho úlohou není chránit zákonnosti, ale ústavnost. V tomto případě Nejvyšší správní soud rozhodoval podle zákona, jehož protiústavností se Ústavní soud odmítl zabývat, když neústavní principy obsažené v zákoně se nedotkly subjektivních ústavních práv stěžovatele.

 3. Kvůli tomuto začarovanému kruhu nemělo žádný efekt Ústavní stížnost podat. Nezákonnost kampaně byla prokázána, prezident se ujal své funkce, nyní je proto nanejvýš žádoucí soustředit pozornost na to, aby se taková situace v budoucnu neopakovala.

Nejvyšší správní soud i Ústavní soud konstatovaly, že právní úprava vedení kampaně, včetně jejího financování a kontroly, je ve srovnání s právem v zemích EU velmi obecná a kusá.

Jediným smysluplným krokem je apelovat na přijetí takové právní úpravy, která bude voličům poskytovat záruky konání skutečně svobodných voleb.

Zákon o volbě prezidenta republiky musí svým smyslem a obsahem naplnit čl. 22 Listiny. Rozsah a obsah kampaně, financování, kontrola tohoto financování a sankce za porušení zákona, musí být jasně vymezeny. Tato prázdná místa v zákoně by mohla vést v budoucnu k ještě drastičtějšímu prohloubení principu, na kterém stávající prezident zajistil své volební vítězství. Peníze, jejichž původ a množství neodpovídají zákonným požadavkům, šíření xenofobních a lživých informací, načasování nezákonných inzerátů bez možnosti účinné obrany, to vše bez vymahatelných sankcí, to nejsou pravidla pro svobodnou volební soutěž. Účelově sestavený zákon, který dokonce dává prostor k uplatnění povolebního „politického kartelu“ už jenom např. tím, že na nezákonné financování kampaně má nyní možnost podat stížnost pouze uznaný kandidát, nikoli každý volič, podporuje přesně ty principy, které jdou vstříc rozmáhání extrémismu, populismu, kabinetního politikaření, skrytému klientelismu a posilování neprůhledných politicko-ekonomických struktur.

Vyzýváme proto všechny voliče, kterým nejsou lhostejné principy svobodného a demokratického rozhodování ve volbách, aby podpořili petici, kterou organizace Růžový panter zveřejní na svém webu do konce května. Petice bude požadovat, aby se zákonodárci zavázali přijmout novelu zákona o volbě prezidenta republiky v navrhovaném znění.

Petici může podpořit každý volič. Informace k petici zde.

Podporovatelé přispěli na zpracování ústavní stížnosti celkovou částkou 22.230,- Kč. Podání k nejvyššímu správnímu soudu organizace zajistila vlastními silami a prostředky potřebné k zajištění podání ústavní stížnosti byla připravena dorovnat také z vlastních zdrojů. Z důvodu změny původního záměru jsou prostředky využívány na právní analýzy, administrativu a přípravu petice. Pokud jste podpořili přímo podání ústavní stížnosti konkrétní finanční částkou a nesouhlasíte s uvedeným postupem naší organizace, kontaktujte nás prosím e-mailem pro další domluvu. Částka bude v takovém případě vrácena dárci na základě vyžádání a identifikace platby. Věříme však, že se většina podporovatelů s návrhem ztotožní a podpoří navrhovaný postup i přímo petici. V případě, že budete chtít finančně podpořit i další naší práci v této věci, stále je platný přiřazený variabilní symbol 382013. Děkujeme za projevenou důvěru i pomoc při hájení veřejného zájmu.

Podporu podání ústavní stížnosti vyjádřilo 1435 osob

RNDr. et Mgr. Václav Klimeš, Ph. D. • Vychodilová Hana,Ing • Schreier Josef • Bušina Martin, Mgr • Valentová Dana • Neubauer Vilém • Bartoněk Jiří, Bc. • Tomáš Racek • Jadrníčková Marie • Bartoňková Eva, Ing. • Skřivánek Šimon • Schneibergová Martina, Mgr. • Nováková Zdeňka • Benetková Jitka, Ing. • Čtvrtníčková Ludmila • Mrlíková Zdeňka, RNDr. • Zudová Hana, Mgr. • Cíglerová Yvetta, Ing. • Kándlová Adéla Ing.arch. • Stodola Jaroslav • Krejčí Jakub, Mgr. • Kopecký Michal • Spálenka Vladimír • Pištorová Hana Ing. • Sandnerová Milada • Michalkova Jaroslava • Kukla Miroslav • Kuklová Michaela • Helena Smrcinova • Vopěnka František • Vopěnková Vilma • Machacek Adam, MgA • Blanka Muellerova • Růžička  Petr • Wagner Jozef Mgr • Karlíková  Renata Mgr. • Žárský Jakub, Mgr. • Pelantová Jana Mgr • BALCÁRKOVÁ Petra, Ing. • Terčová Vladana, Mgr. • Jursík František, Ing., CSc. • Milosavljevicova Eva • MENZA Jaroslav • Petra Hostova • Barták Slávek • Drábková Dejmková Mona • Zídková Šárka • Holubová Jindra,MUDr. • Esterlová Jana • Janoušková Zdislava, Bc. • Stránská Dana, ing. • Gajdoš Roman, Ing. • Křivánková Jaroslava • Křivánek Vladimír • Budková Veronika, Mgr. • Cimrová Ludmila • Ivana Smolková • Vratislav Mizera • Hrubá Šárka, Mgr. • Karel Čejka • Minařík Lubomír • Hatiarová Danuška • Velasová Markéta • Velas Jakub • Hoffmann, Antonín, - • Procházka Jiří • Pavelková Barbora • tomas hochmann • Simona Loubalová • Holomek Vladimír mgr. • Milatová Dana, Mgr. • Böhmová Jana, Mgr. • Kateřina Duchoňová • Víšková Jana • Mašková Zdeňka Mgr. • Halušková Pavla • Klosová Marie,Mgr. • Šauer Max, Ing. • Macek Karel, Ing. • Drašnar Radek Bc. • Hadrabová Iva • Stehlíková Miroslava,  Ing. • Seehofová Ladislava • Sedláček Pavel Ing. • Beran Ladislav • Krieglsteinová Bohumila • Soukeník Jiří • Ježek Josef RNDr • Drozd Jan • MgA. Tereza Skovajsová • Djinovićová Eliška • Šmejkal Jan • Menclová Edita • Jochecová Alena • Krzemieň Alfred, Ing. • Kos Milan • Michoněk David • Fischer Tomáš, Doc., PhD. • Prokůpek Luboš, Ing. • Hejzlar Pavel, Ing., Ph.D. • Táňa Retová • Lexová Zuzana • Manková Hana, JUDr. • Filip Kubík • Mach Samuel, Mgr. • Slavík Vladimír, ing. • Zlesáková Jana • Vesková Anna • Halas František prof. PhDr. CSc. • Halasová Dagmar PhDr. • Šimková Helena Mgr • Stodola Vítězslav • Martin Tomáš • Jana Teplanská, PhDr. • Slánská Jaroslava, PhDr. CSc. • Černá Blahoslava • Trojan Štěpán, Ing. • Trojanová Markéta • Netresta Marek • Lenka Daňhelová • Jiříček Jan • Procházka Emerich • Novák Miroslav • Vejsadová Soňa, ing. • Ing. Věra Hubálková • Kejha Jiří • KORITSCHANOVA Zuzana • Hana Velehradská • Hajduková Lucie • Mikula Ondřej • Mášková Marie • Svobodová Absolonová Lucie • Poláková Jaroslava • Nečekalová Kristýna, Mgr. • Ilona Zelinková • Heinrichová Eva • Sochová Eva Mgr. • Grossová Jiřina • Bartoněk Josef, Ing. • Stejskal František • Sajdlová Jolana • Sandtner Pave, Mgr. • Gargulák David • Kubenka Josef • Berková Eva • Olga Staňková • Štvrtňová Jana, Mgr. • Bregant Vojtěch • Kureckova Tereza, Bc • Adamová Andrea, Mgr. • Skopalová Iveta • Jiráková Rozárka • Hubáček Petr, PaedDr • Horák Oldřich • Lukeš Petr, Ing. • Vácha Vladimír • Feitlová Markéta • Pechová  Petra, bc. • Rosová Jaroslava  Mgr • Šťastný Ota • krupka jindřich • Trněný Petr, Ing. • Krafková Jana • Benešová Anna • Pecha Miroslav • Pechová Martina • Jana Macková • Pospíšilová Marie • Frolíková Lenka, Ing.,Mgr. • Marek Jan, Ing. arch. • Valentin Robert, Mgr. • Hroch Jan • Hrochová Maří Magdalena • Polony Antonín Akad.arch. • Šťastný Milan • Slavíková Jitka. Mgr. • Štěpán Jiří • Adamcová Alena • wernerova bronislava • Kubizňák Petr, Bc. • Závorková Bohumila • Dejdová Zdeňka • Zachařová Gisela RNDr • Černý Oldřich • Černý Oldřich • Milosavljevič Kryštof • Koval Jaroslav • Servítová Iveta, MSc • Just Tomáš, Mgr. • Bráza Lukáš • Beznoska Zdeněk • Petra Šindelovská • Brázová Iva • Pavliš Pavel, MBA • Bouchal Zdeněk ing. • Jurenková Klára • Tošovská Květoslava • Jaroslav Tošovský • Vrbíková Marie ing. • Stodola David, DiS. • Šimek Michal Mgr. • Kubička Josef • Hasoň Karel • Adámková Anna • Riedlová Marie • Robert Koblížek • Navrátil Tomáš, Ing. • Malá Petra • Holečková Lenka • Piňos Jan, RNDr. • Holubová Radka Mgr. • Králová Marie • Král Petr, Ing. • Josef Janeček • Nárožníková Eva • Tlustý Josef Ing. arch. • Luc Petr • Schneiderová Monika • Osvald Pavel, DiS • Redlich Tomáš, Mgr. • Ackermann Jan, Ing. • Edwards Magda, RNDr., Ph.D. • Beneš Marek, Ing. • Jiří Bezděk • ing. Pavel Květoň • Anna Borusíková, Ing. • Jaroslava Laňková • Březíková Eliška • Březík František, MUDr. • Vyplašilová Radka • Lhoťanová Marie, MUDr. • Miňovská Jana • Poslušný Jan • Bachiri Eva, Mgr. • Hruška Petr • Odložilík Hynek Ing. • Jana Poslušná • Ivana Gavendová • Pally Pavel • Markéta Tesárková • Sojka Petr, doc. • Vlk Martin • ŠIMANOVÁ JANA • Faltusová Václava • Wagnerová Eva , Ing. • Tomsová Lenka • Vodičková Věra PhDr. • Linhartová Hana • Vodička Jan MUDr. • Železník Jan • Kocourková Barbora • Javůrková Dominika • Javůrek Josef • Odehnal Mojmír • Voplakal Marek, Ing. • Jana Lobpreisová Mgr. • Městecká Milena • Kratochvíl Karel • Churaňová Lucie • Bíbrová Marie • Juštíková Eva Mgr. • Burda Stanislav • Kubizňáková Helena,Ing. • Valentová Ludmila • Valentová Markéta • Macková Hana, Ing • Ing.Jaroslav Knap • Křemenová Blažena • Probošt Vojtěch • Rohovská Dana • Jaroslav Fojta • Petr Sejček • Flegr Tomas BcA. Dipl.Konzertorganist • Tomanová Martina, Mgr. • vaclav  svoboda • Ondruj Petr • Krejčí Miroslav, Ing • Michaela Jandusová • Mesarč Dušan • Masnerová Alexandra • JENČÍK Petr, Ing. • Zvěřina Martin, Ing. • Mackeova Iva • Šlechta Jan • Neubertová Helena, JUDr. • Popovský Libor, Ing. • Zajac Zdenek • Žejdlová Klára, Judr • Střelka Hynek, Ing. • Jan Švec • Chlouba Petr • Nikola Paúrová • Pavel Kazda • Procházka Miroslav • Tomsa Tomáš • Hutník Kateřina • Bauer Stanislav • Klecker Roman, Ing. • Horsák Michal, doc. • Ptáček Josef Ing. • Boris Škandera, ing. • Robert Žákovič • Jelenová Zdenka • Matějka Jan • Vaněk Jan • Alma Benesova • Zappe Robert • Typl Pavel, Ing. • březinová eva • Bizoň Vladimír, Ing. • Hořínek Martin, Bc. • Lhoťan Jiří, Ing. • Čtvrtníček Zdeněk • Křivková Eva, Ing. • Ficaj Petr Ing. • Kočnar Tomáš, Mgr. • Dostálek Rudolf, MUDr. • Ptáčník Petr, Ing. • Vrána Jiří RNDr. • Hanzalová Dana • Šulistová Radka, Mgr. Ph.D. • Pícha Aleš, Ing., Ph.D. • Polanský Jiří • Reitšpies jan , Ing. • Vobecká, Jana, Dr. • TOMÁŠ MANDLÍK • Drda Stanislav • Pluhařová Marie • Rous Jan • Součková Ivana • Krejčí Roman • Dimitriou Alena • Řezníček Tomáš • Ždímalová Jana • Seryjová Anna, Mgr. • Kalvodová Jana • Klener Jan Nepomuk • Aleš Mejtský • Jana Schwarzová, MUDr. • Michaela Mejtská • Sychra Jan, Mgr., Ph.D. • Blažíčková Jitka Ing. • Steinbachová Ludmila • Nováková Věra • Vaclav Sistek, Bc • Chocholoušek Petr, Bc. • Kačena Zdeněk • Lomecká Kateřina, Mgr. • Petr Radek, Ing. • Matoušková Zina • Holečková Jana Mgr • Chodúrová Vladimíra • Fleischner Filip • Jeřábková Lenka • Glaserová Kateřina Julie • Křížan Jiří, Mgr. • Lukavec Petr Ing. • Kopecký Michal • Kadeřávková Blanka • Gänsel Petr, Ing. • Rudolfová Libuše • BaarováVladimíra MUDr • Hassmann Jan • Hrdlička Josef • Lhotová Marie, Mgr. • Rulfová Martina, Mgr. • Korčák Ondřej, Ing. • Věra Hrdličková • Barcal Jiří, Ing. • Houdková Tereza • Procházková Lenka Ing. • Tomáš Bayer, Ph.D. • Krutský Filip • Müllerová Libuše • Kubák Radek, Ing. • BIndicsová Markéta • Gabriel Vlastimil • Sojková Zuzana • Kriegler Dalibor • Talarovičová Simona • Harvánková Zuzana • Rytíř Luboš, DiS. • Kotačka Petr, Ing. • Kysilko Jaroslav • Siblík Jaromír • Macháčková Eva • Augustinová, Šárka, Mgr. • Šašek Stanislav • Chaloupek Vladimír Ing • Sochor Martin, Ing. • Světlíková Zora • Votavová Lucie Miriam • Žerava Stanislav Ing.arch. • Kvapil Jaromír Ing. • Heryán Ladislav, Th.D. • Jiří BORTEL, Ing. • Průša Daniel • Tručka Jaroslav, ing. • Mgr. Martin Nejedlý • Štětinova Miloslava , Mgr • Marta Pozníčková • Procházka Petr • Suk Daniel, Ing. • Fabianová Pavla, Bc. • Bartoň Jiří • černochová radka • Pilař Tomáš, MgA. • Michal Krejča • Dospěl Libor • Mach Jakub MUDr • MAREŠOVÁ Helena MUDr. • Vraspir Tomáš • Mgr Marketa Cukrová • Šesták Jiří • Čech Matěj • Kateřina Frolíková DiS. • Horský Pavel Ing. • Dušek Michal • Siwek Oldřich • Charvátová Lenka • Spurný Pavel, Ing. • Minksová Ivanka • Bc. Martina Vírová • Špaček Jiří Ing. • Uhlíř Stanislav Ing. • Jurman Hynek, Ing. • Burešová Iva, Mgr. • Šulcová  Eva Paed Dr. • Foltýn Petr • Šulc Petr, Mgr. • Králová Lucie, Bc. • Kacetl Jiří, PhDr. • Muzičková Iva • Zavadil Václav Ing. • Hanychová Milena, Ing. • Devetter Miloslav RNDr., Ph.D. • Kožnar Jan, ing. • Pluhovská Jitka • Počepický Jan, Bc. • Eduard Hradil • Rott Zdeněk • Vaněčková Veronika, MVDr. • Ing. Karel Velechovský Ph.D., MBA • Kohnová Alena, ing. • Kovaříková Jitka • Fuxa Jan, prof. Ing., CSc. • Bureš Jiří • Miloš Zástěra Mgr. • Kozel Tomáš • Šolc Jakub, Mgr. Ing, PhD. • Filustek Michal • Marcela Valešová • Zmeková Ludmila • Zmeko Jan Ing. • Halamková Dana • Pospíšilová Monika, Mgr. • Hylena Ladislav Ing. • Brabec Emil Ing. • Vrbík Jiří • Adamec Libor • Nováková Iveta • Franěk Vít • Hochman Jiří • Václav Roj • Rojová Štěpánka • Dušan Dvořák, MMCA • Jiří Anderle • Sucha Markéta, DiS. • Bc. Hana Herelová, DiS. • Vlček Patrik , Mgr.Artis • Kotačka Alexandr, Ing. arch. • Tydlitátová Michaela, PhDr. • Krutská Martina, Bc. • Bureš Josef MUDr. • Mikušová Marie Ing. CSc • Novotný Jaroslav • Richterová Markéta, MgA. • Jiří Holý • Raiterman Jiří, Mgr • Burcal Petr, Ing. • Javorský Josef, ing. • Chvílová Martina • Pavel Fialka • Ouředníková Marie • Říha Petr, Ing. • Mgr. et Bc. Petra Komarková, Ph.D. • Konopásek Jakub • Němečková Zuzana, Ing. • Leinert Jan, Mgr • Proboštová Libuše • Novosádová Markéta • Lívanec Petr • Havlínová Alžběta, Mgr. • Mášová Florentina • Zahradníková Marie, Mgr. • Janušková Eva, PhDr. • František Bláha • Hrubý Antonín, Ing. • Kovářová Pavla, Mgr. • Dana Bláhová • Maršálková Zdenka • Lucie Andršová, Mgr. • Štorek Jan Ing • Maršálek Karel • Sochorová Eva, RNDr. • Karas Milan • Fér Radek • Überall Roman • Neuvirtová Olga Ing. • Štecher Lukáš • Vlastimil Helcl • Strakoš Miroslav • Veverková Iveta • Hegrová Květoslava, Mgr. • Dvořák Lukáš Antonín • Kodymova Angelika Mgr. • Minařík Vladimír ing. • Čančík Bohdan • Parkánová Petra • Kouba Miroslav • František Texl,Ing. • Moravcová Marie, Ing. • Jiří Thomayer, Mgr. • Fránková Hana, ing. • Čermáková Hana • Bureš Jan • Heinrich Václav • Čančíková Milena ing. • Hana Šimánková • Dvořák Petr, Ing. • Králová Štěpánka, Mgr. • Kolářová Naděžda, Ing. • Černá Jana • Kříž Otakar,Mgr • Linda Zdeněk Ing. • Zajíčková, Petra, Ing.arch. • Jungmannová Daniela • Jaroslav Černý • Lipovský Bořivoj • Mesarč Erik • Pokorná Marie • Černá Dagmar ing. • Ivana Nosková • Čajanová Tereza, Bc. • Zemanová Jana • Macháčková Ivana, RNDr., CSc., ThBc. • Jana Anderlvá • Vychodil Hynek, Ing. Ph.D. • Mareš František, MVDr. • Adamovský Mikuláš • Vintrová Martina • Hurychová Petra • Kubeček Jaroslav Mgr. • Kohlová Helena, Ing. arch. • Špičáková Dana • Krupová Pavla • VONDRÁŠEK JOSEF • Ziggy Horváth • Ostrýt Aleš • Mgr. Zdeněk Bárta • Šťastná Dana • Kubenková Lenka • Kolář Jiří, Mgr. • Hauba Richard Ing. • Magdaléna Kolářová • Fencl Hubert • Malafa Jiří • Tauschová Emma • Leszczynska Denisa • Farová Gilová Kateřina, Mgr. • Leszczynski Jiří • Rezková Jaromíra • Šimara Petr • Prokůpková Petra, ing., Dr. • Trunkátová Iva • Hušek Rudolf • Zieglerová Stanislava • Basjuk Klára • Špaček Jan, Mgr. Ing. • Lichá Terézia • Mgr. Alena Křečanová • Drozd Zdeněk MVDr. • Knoflíčková Ludmila • Spálenková Michaela • Eva Polonyova  MUDr. • Vašek Stanislav • Pilařová Dana • Jedlička Ivan, Ing. • Šubrtová Ludmila • Habánová Radmila, Mgr. • Beranová Johana, BcA. • Ladislav Matějček • Ondřej Hanousek • ing. Dagmar Havlíková • Žejdlová Taťana • Rosen Alexandr • Kristína Hotová • Procházka Ondřej, Bc. • Oliveriusová Petra, Bc. • bartošová denisa • Pařil Petr, RNDr., Ph.D. • Jusková Hana, Bc. • Jusko Martin, Mgr. • Joch Pavel, Ing. • Janhunenová Romana • David Skácel • Hanzlíčková Jana • Domanský Zbyněk, Ing. • Volná Klára • MIROSLAV UHLIR • Mišurec Zdeněk, Ing. • Matoušková Petra, Mgr. • Zmeková Barbora • Kalisova Olga, BSc • Dostálová Lucie , Mgr. • Chamilla Jaroslav Ing. • Kostrejová Alena, MgA., DiS. • Cibulka Roman, DiS. • Valkounová Nataša Mgr. • Honsa Libor • Andrea Vondroušová • Bednařík Aleš • Karla Činčalová, Bc. • Röhrichová Tamara, MUDr. • Fialová, Ingeborg, Prof. Dr. • Dudešková Eva,PhDr. • Chaloupka František Doc.MUDr.CSc. • Šebestík Jakub • Petr Sůsa • Výlet Petr • Krejčí Miroslav • Oleg Kolář • Alena Skálová • Baštář Radek • Němeček Josef Ing. • Brodský Václav • Jana Jordanová Mgr. • Kosová Helena Ing. • Habánová Eva • Malíková Jitka • Kadeřábek Petr, ing.; • Hermanová Ivana JUDr. • Brunnerová Eva • Jirásková Květoslava • Žabová Renáta • Volek Přemysl Mgr. • Stanislav Havelka, Ing. • Petra Kyseláková • Macková Jana Ing. • Feitl David • Jirásek Josef • Vrbová Hana • Kubová Petra, Ing. • Filip Krieger • Mydlář Jaromír • Lakomý Zbyněk JUDr. • Routová Patricie • Jessie Hronešová Ing. • Havel Jan • Verner Petr, Ing. • Halamíčková Markéta • Bareš Josef, Ing. • Vondrová Naďa doc. RNDr. Ph.D. • Borůvka Milan • Honsová Ilona,Mgr. • Krejčová Ludmila Mgr • Marešová Miloslava JUDr. • Tvarůžková Marie • Petr Brůček ing • Varaus Petr Daniel, Bc. • Dvořák michal • Estrada Michal • Subova Alena, Mgr. • Vaculík Jakub • Tomášková Jiřina • Zevel Jaroslav • Veselá Marie • Veronika Hradecká • Ressler Miroslav, PhDr. • Rydlo Václav • Ladislava Kocábková • Procházková Hana Mgr. • Ľubomír KOŠDY • Rydlo Václav • Tomášková Barbora, Mgr. • Kozák Martin • Hakala Michal • Bořilová Jindřiška • Bureš Michal, Mgr. • Norek Vít • Kořán Jaroslav • Rohan Tomáš Mgr.Bc. • Horský Jan • Alena Mitter • Jana Kaskova-Heijmans • Vojtěch Luboš • Martan Stanislav • Václav Mrázek • Novosádová Nikola • Pech Jiří • Dvořáček josef • Ivana Švajdová, MUDr. • Richterová Lenka, mgr. • Šefranka, Vladimíra, PhDr. • Hnízdil Aleš ak. sochař • Šedová Iva, Ing. • Pavelková Zuzana, Mgr. • Pavelka Michal, Mgr. • Šeda Josef, Mgr. • Kovářová Iva • Bartoš Roman Ing. • Hylmarová Eva • Zubrová Markéta • Brunnerová Martina, Ing. • Horká Ludmila, Ing. • Pancová Milena • Drozdová Gita, Mgr. • Alois Leicht • Kos Bohumil Ing. • Šafránek Jiří • Vrána Šimon Bc. • Filomena JIčínská • Pavla  Matulová • Vokáčová Marie • Tomíšek Petr • Mejstřík Martin • Horák Milan, Ing. • Šťastný Martin • Mocňáková Marta • Bc. Marek Kožnar • Vašíček Jan • Václav Jirásek • Panc Milan • Rudišarová Petra, Bc. • Kodym Miroslav • Šrámek Miroslav • Fryblíková Kateřina • Jaroslav Simajchl • Borusík Pavel, Ing. Ph.D. • Chvíla Zdeněk • Dagmar Nárožníková, Phdr. • Velev Konstantin ing. • Dvořák Petr • Kuchařová Klára, DiS. • Veleva Alena • František  Duda • Kadlec Jan Bc. • Osolsobě, Klára, PhDr. • Kudláčková Jitka • Matěj Josef, Ing • Marianová Tereza • Kubelka Petr • Zálešák Boris • Blazkova Marie • Kodíček Tomáš • Ing. Helena Dlouhá • Martin Holina • Frys Petr • Kadlec Miloslav • dobromila doubková,ing. • Jurčík Štěpán • Betka Pavel • Mezera Aleš • Šenkeříková Vladimíra, Mgr. • Brančíková Dagmar • Chlíbková Jana • Bohumil Jakoubě • Kupka Martin, Ing. • Vokřálová Eva • Šťastná Tereza • Lohynská Jitka • Kosíková Barbora Mgr. • Kubičíková Nad'a  inG • Jakoubek Matěj. MgA. • Trantinová Kateřina • Brož Jindřich, Ing. CSc. • Lubasová Kamila • Mgr. Anna Eitlerová • Miroslav Leypold Iglo • Hrubá Libuše • Walló Olga PhDr. • Zuzana Wolfová • Švarcová Zora • Tarkowská Danuše, Ph.D. • Formanová Barbora • Vašíček Petr • Ondráčková Štěpánka • Kopecký Ivo • Hadrabová Vanda Ing. • Vítězslav Frýdl • Vostřez Petr, Bc. • Martin Němec • Galíková Jana ing.arch. • Zvolská Helena • Rotterová Marie • Zvolský Filip Jan, Mgr • Dobešová Eva, MUDr. • Skronská Renata Ing. • Růžičková Eliška • Bečka Dominik • Roman Koubek,Ing • Havlová Soňa • Mgr. Eliška Vobrubová • Bauer Karel • Skoumalová Hana • Vybulková Kateřina • Beneš, Jan • Kopička Jan Ing. • Proisl Jaroslav • Filková Lea • Flídrová Jana • Šplíchalová Klára • Marek Bakule • Bronislava Bakule Malá • Cermanová Simona • Kubínová Barbora, MUDr. • Novotný Jan • Blažka Pavel, RNDr., prof. emer. • Tylšová Iveta • Muzička Vladimír • Durda Leoš • Mráček Miroslav • Ouhel Ivan , ak.malir • Bittalová Lucie • Synek Petr, Bc. • Fík Zdeněk, Ing. • Plechačová Svatava Ing. • Veselý Alexej Ing. • Klimeš Václav • Dostalkova Katerina • Adamcova Eva • Ing. Jaroslav Divíšek • KOCOUREK Jan • Mandlík Tomáš, Mgr. • Chludil Josef, Ing. • Vrdlovec Robert, Ing. • SCHUROWETZ Radim Gabriel • Juřík Richard • Plechač Karel • Václava Chludilová • Žáková Hana, Ing. • Höög Alice, PharmDr. • Votavova Věra • Jiráková Martina • Votava Pavel • František Svoboda • Seifertová Klára, MUDr. • Studenková Ludmila, Mgr. • Neumann Martin, MUDr. • Píška Petr • Vávrová Václava • Horák Josef, Ing. • Prokůpek Stanislav • Roman Fišer • Šlesinger Jan MUDr. • Pulkrábek Jaroslav • MgA. Tomáš Hrůza • Snížek Luboš, RNDr. • Kocfeldová Jaroslava, CertMgmt. • Spanilá Veronika • Vašíčková Věra, Ing. • Mgr. Maťhová Lenka • Romana Hinerová • Eva Holečková • Balcar Arnošt, ing. • Koschin Zdeněk, JUDr. • Baxa Jiří Ing. • Tereza Malcovska • Bulková Michaela • Šťastná Marie,MUDr. • Jiřina Mynaříková • Jiřina Judasová Mgr. • Vondráček Václav • ungar jan • Beneš Pavel Doc., Ing. CSc. • Šinágl Jan • Brabenec Tomáš, Mgr. • Suchánková Lucie • Rančáková Tereza, Bc., DiS. • Lovecká Jana • Jana Jindráková • Koláčný Miroslav • Vrtiška Jan, Mgr • Šáchová Renata, PhDr. • Píška Bohuslav • Marel Jiří Ing. • Eduard Vacek • Vojtová Zuzana ak. mal. • Ostrýtová Helena • Hradil Josef • Řepová Hana, Mgr. • Švecová Yvona, Ing. • Sršeň Lubomír PhDr. • Hana Nousková • Žilková Martina • Ludvik Filip • Fryšová Ester • Demšoránová Petra • Blažek Michal • Kautský Lubor • Hauptová Blanka • Němcová Marie, MgA. • Martinů Jitka • Němec Michal, Mgr. • Brom Pavel, Bc. • Němec František, Ing.arch. • Radim Zouahr • Nechvatal Petr • Dvořáková Jiřina, MgA. • Nechvátal Bedřich Ing. • Kadeřábková-Březinová Vanda, MUDr. • Martináková Jana • Oravcová Hana • MICHÁLKOVÁ Karolína • Zeman Zdenek • Stanislava Tučková • Daniela Francová, Bc. • Ramešová Jitka • Zvercova Danuše • Marek Suk • Macík Pavel Jiří • Farová Eva • peňáz Petr • Eva Maurová • Jan Stary, PhDr. • Strejček Jan • Jiří Klásek • jIŘÍ iVANČO • Mikésková Vilma, Mgr. • Havas Michael • Zachová Milena Mgr. • Zděnka Ivančová • Wernischová Helena, Mgr. • Janík Karel , MUDr • Karásek Jakub, mgr. • Ráček Rádek • Porteš Milan, ing. • EHL Jaroslav • Světlíková Eva • Fíková Dana Mgr. • Dušek Vladislav • Porteš Roman, PaedDr. • Karel Líbal • Nováková Eva, Ing. • Lorenc Vojtěch ing.CSc. • Pášmová Martina • Jan Čech • Ludmila Jenčíková • Dubský Pavel • Nos Josef • Veselý Pavel • Perůtka Jan • Veškrna Josef, Ing. • ing. Lukáš Paderta • Žvaková Marie, Ing. • Vlková Pavlína, Ing.arch • Stamenova Doroteja, Mgr. • Butovičová Marie • Ing. Václav Dvořák • Lukášová Jana, PhDr. • Bubeníček Václav Ing. • Bárta Marek Mgr. • Vladimír Jakimčík • Svobodová Jolana • Kopecká Pavlína, Mgr. • Marek Ivan Ing. • Špačková Martina, Ing. • Chorváthová Ludmila • Duřt Petr • Hájek Matyáš, Mgr. • Jiří Janoušek, Ing. • Anna Slovakova PhDr • Ciler Milan • Jůza Miloslav • Malec Václav, ing. - důchodce • Fabianková Václava • Váchal Jaroslav • Bradáč Josef ing. arch. • Bareš Jiří • Koubková Renata • Šabatka Pavel • Chludilová Kateřina • Moravec Matěj, Dis. • Tomáš Suchomel • Beránek Jaroslav,Ing. • Morava Martin • Kaplan Jaroslav, ing • František Valena • Radek Capík • Krutská Kristýna • Strádal Miroslav, Ing. • Noir Betty Anne • Michaela Kovářová MUDr. • Ladislav Vaněk • Kruis Ivan, Mgr. • Tomek Vladimír • Martin Pavlíček • Hais Martin, Ing. • Jan Vítů • Filip Janovský • Bednar Adam • Hudeček Daniel, MUDr. • Onuferová Michaela • Halašková, Stanislava • Čermáková Renata • Vadas Martin, Mgr. • Markéta Houšková • Šrom Jaroslav • Fairaisl Marek • Hadrabová Kateřina • Ing.arch.Zuzana Rákosníková • Opatová Lenka Mgr. • Březnová Lenka • Widenský Michal • Hlinovský Šimon, Bc. • Dostál Martin • Mlčochová Eva • Jana Žižková • Arnošt Žižka • Černohorský Radek • Karolína Nemravová • Března Josef • Březnová Eva • Wolf Adam, Ing. • Tiller Michal • Hegrová Alice • Brhlová Kristina • soňa hynková • schulz alena • Tišler Ondřej • Pavlasová Jana, Bc. • david jiránek • Kojetínská Lucie, Ing. • Sochorová Anna,Bc • Hudzieczek Vojtěch • Gerych Tomáš, DiS. • Burešová Marie, MUDr. • Vykoukal Jiří PhDr. • Macků Hubert,Mgr. • Doseděl Jiří • Honetschläger Romana • Scheinherr Roman • Honetschläger Kristýna • Honetschläger Michal • Pretsch Gerhard, Ing • Vacek Petr • Heřmanská Barbora MUDr • Krampl Petr, Mgr. • Bartuňková Tereza • Bartuněk Ivan • Loučka Martin, Mgr • Kubal Tomáš, Ing. arch. • Skovajsa Jan • Boháčová Helena • Sidon Daniel • Šichová Pavla • Šulc Otakar, ing. • Luboš Chlad • Goldbrich František • Anzari Lenka • Rusek Milan, Ing. • Brhel Jan, Mgr. • Dytrych Jiří • Iva Mackeová • Vaňková Veronika • Jedelský Petr, Mgr. • Zouharová Jiřina • Krejčí Dana • Zahradníček Roman • Böhm Tomáš • Pavel Světlík • Volek Josef • Milostná Irena, Ing. • Borufka Čeněk Patrik, BSc. • Daniel Suchan • Lukášková Lenka • Švihlíková Jarmila • Žák Jiří, Ing. • Kulhavý, Petr, Mgr. • Rejman Jiří, Ing • Vlčková Adéla • Pirkl Jan • Šíp Vojtěch • Kulhavý Karel • Bízik Jan, Ing. • Pavel Hilser • Mare, Tomáš, Mgr. • Petr Prochazka • Kratochvíl Petr • Svoboda Jaromír • Schunágelová Blanka • Kosina Petr • Bělohradský Jan • Zahradník Zdeněk • Říhová Dita, Ing • Tobolová Jana, Mgr. • Sovadinová Ludmila, Mgr. • Voňka Petr • Kulhavá Olga, Ing. • Voňková Lenka • Kolafová Věra • Ilona Francková, Dr. • doc.RNDr.Petr Pikálek,CSc. • Bělohradská Daniela, Mgr. • Surovcová Šárka • Jana Koderová • Pokorný Lukáš • Kolínský Petr,  Mgr. • Michal Koder • Chaloupková Iva • Hampl Ota • Sup Michal • Tomsová Lea • Tomsa Tomáš, ing. • Semotán Martin, Ing. • Adamec Ondřej MUDr • Blažka Petr RNDr. • Vojtěch Plucar • Prchlík Robert • Lusk Rudolf • Salašová Alena, Mgr • Bártová Lucie, Ing. • Heger Pavel, Mgr. et Rev., M.A. • Dratvova Eva MUDr. • Beranová Klára • Leščinský Jiří • Zámečník Miroslav Ing. • LEXOVÁ Zdeňka • Vladimír Skalla,Mgr. • Kutálek David, Mgr. • Benešová Markéta • Jaromír Bezvoda • Jaroslava Růžičková • Zouhar Jaromír MUDr • Šťastný Jiří • Bc. Martin Horák • Stupka Mojžíš • Kotasová Helena • Filip Barták • Jan Barták • Říha Vlastimil Ing. • Kusý Jiří • Miroslava Gardoňová • Jiránek Aleš • Daniel Hutnik • Jelínek Petr, Mgr. • Gardoň Luboš, MVDr. • Leszczynski Radek • Šašek Martin Mgr. • Alena Kubicová • Matoušová Zdena • Hynek Jiří Ing. • HAFINEC  PETR • Šotola Radim • míka vladimír. • František Hagara • Čepová Hedvika • Babeta bartáková • Ryg, Tomáš • Lacinová Lucie • Míková Blanka • Žižka Jan, ing. • Bláhová Blanka, Ing. • Burian Ivo • Hanuš Jan • Pavel Barčevský • Bartoněk Jiří, Bc. • Helánová Michaela • šoltys jan • Leona Mejzrová, B.Pharm • Stluka Ondřej • Pošmura Zbyněk • Petruželová Monika • Šuškleb Jan • Kubík Jiří • Tetour Zdeněk • Štork Lubomír • Tetourová Jiřina, Ing. • Grznárová Zlatica • Staněk Jan • Mgr. Jitka Látal Číhalová • Mojžíš Lukáš • Havrda Ladislav • Zdeněk Hornych • Orel Libor, Bc. • Lubomír Koláček • Haltof Tadeáš • Vladimír Havlíček • Tadeáš Pešek • Marcela Pálková, Ing • Petra Jurková • Hana Götzová • John René • Žert Zdeněk ing. • Chrt Tomáš, Ing. • Čermáková Libuše, Mgr. • Radim Machulka • Lexa Ivan RNDr. • Uličná Barbra • Leja-Hild Alena • Helena Jiroutová • Gruber Stepanova Marketa • Křístek Martin, MUDr • Mgr. Dana Jetelová • Brunát Hynek • Kšír Lukáš • Bomba Vaclav • Šimůnková Barbora • Jakešová Věra,DiS • Radim Hasalík • Doseděl Svatopluk • Ažběta Kosíková • Fuchs Jan • Bc. Mikuláš Zvánovec • Hladký Vojtěch, Ph.D. • Ciasnoha René • Smutná Vlasta • Smutný Zdeněk • Dvořák Michal • Poláková Simona Bc. • Benettová Pavla, Mgr., Ph.D. • Marta Vízdalová • Michalcová Alice • Loskot Jiří Ing. • Hadraba Jan, Ing. • Hroch Jan • Vaněček Šauerová Sylva, Bc. • Bicanová Lucie • Jandová Gabriela, Ing • Grznárová Šišková Hana • Kožíšková Michaela • Reitingerová Petra • Petrová Lenka • Mleziva Jan, M.B.A. • Stejskal Vítězslav, Ing. • Semerák Oldřich, RNDr. • Reitinger Luboš • Skalková Lenka • Konvalinková Jitka • Chrobák Lubomír Ing. • Schmidová Jana • Tydlitát, Bořivoj, Ing. • Hospr Michal • Přijal Petr • Auředníková Lenka • Richard Vrdlovec • Kocychová Svatava, MgA. • Purkyt Jaroslav • Berná Vladimíra • Kozlová Dorota Ing. • Kozel Vladimír Ing. • Petrtylová Anna • Krásová Jitka • Vladimíra Berná • Slavíková Hana • Žváková Miluše • Koudelková Hana • Funfálek Pavel • František Slepička • Růžičková Monika, Bc. • Toman Eduard Ing. • Kadlecová Kristyna • Jana Kadlecová, mgr. • Kuželka Jan, Bc. • Abrahámová Eva, Mgr. • Soukup Josef • Smutný Jiří  Mgr • Alice Kučerová • Pecha Tomáš • Cachová Eva • Osyka Anatol, Ing. • Kaplanová Jana, Ing. • Kocián Petr • Hakrová Dana • Ševčíková Daria • Kadlec Jan, Ing. • Pelikán Pavel • Indra Karel • Indrová Libuše, Mgr. • pechackova miloslava • Fryčová Jaroslava, Mgr. • Pavlíková Alena • Vácha Milan • Buřilová Jana,Ing • Mališová Eva Ing. • Fořt David, Ing • Turková Jana, Bc. • Dlohošová Ivana • Dlohoš Jakub • Vlková Jana • Widenská Eva, Ing • Trostová Vanesa • Lehečková Libuče • Lehečka Jaroslav • Sládková Adina • Cibulkova Tereza • Vlčková Ludmila,Mgr. • Ševčík Václav • Tausch Milan, Ing. • Růžička Vlastimil, RNDr. • Dalhaus Jarmila • Vrba Tomáš, Ing. • Bejtler Václav, BcA. • Kropáčová Martina Ing. • Lomáková Iveta, Mgr. • Klára Vaňáková • Halama Karel • Slouka Petr, Mgr. • Indrová Petra, Bc. • Hrbek Libor • Bačuvčík Radim • Kasalický, Ivan, Ing. • Kostínek Stanislav • Forman Jan • Zákostelský Stanislav • Loskotová Eva, JUDr. • Mazna Petr, RNDr. • Marek Semerád, Ing. • Mertlík Pavel • Adamcová Ivana MUDr • Babický Michal, DiS • Sobotková Veronika, ing. • Vítová Kateřina, Mgr.et Mgr. • Rechtig Dušan • Netopil Jiří, Bc. • Daňková Ivana, PharmDr. • Žiaková Marcela • Brázdilová Veronika, M.A. • Říha Přemysl, Mgr. • Heinrich Kalinová Albertina, MgA • Patrik Todorov • Hudak Jan • Milan Picek • Dlohoš Ondřej • Procházková Zuzana • Procházka Vojtěch • ing. Jana Čápová • Macek Ondřej • Hrudka Jan, MUDr. • Vrbová Zuzana • Štykar Jan, Ing • Masařová Jana • Stuchlíková Terezie, Ing. • Janovský Stanislav Ing. • Paulová Martina Mgr. • Chalupný Stanislav • Jan Koričanský • Polák Vlastimil • Cmunt Denis • Klenke Radmila • Veselá Jitka • Matušek Daniel • Kudrnová Jana • Pavliš Simona • Smolík Michal • Radovan Vrba • Hejzlarová Marie, MUDr. • Kropáčková Michaela, Mgr. • Podzemná Ludmila, Ing. • Šindelková Marie Bc. • Vávra Pavel, Mgr. • Kotábová Jitka JUDr. • Kubizňáková Ilona, Ing. • Jirát Michal, Ing. • Dagmar Hrdá • Bregantová Polana, PhDr. • Scheinherr Adam, Ing. • Kopřiva Chadová Alena, MgA. • Líbenský Tomáš • Brothánek Jan, Bc. • Slavíková Hana • Peiskerová Martina • Vaněček Ondřej, Ing. • Píšová Regina • Aberl Tomáš • Jana Kačenová, Ing.arch, M.Sc. • Pospíšil Jaromír • Linhartová Ingrid • Blechová Hana • Ivan Kraus, Ing.arch • Monika Krausová, Ing.arch • Lukáš Vejnar • Vávrová Jarmila, Mgr. • Jana Frantíková • Dagmar Frantíková • Vrdlovcová Jaroslava, Mgr. • Helena Lochmanová, Bc. • Kusý Petr • Karim Martin • Karel Polák, Ing. • Klobouček Daniel • Vilém Maur, Ing. , MBA • HOŘOVSKÝ JAN • Hellerová Alena MgA. • Bystřická Zuzana, Ing. • Moravcová Petra • Suchý Jan • Borovská Andrea Mgr.Art. • Kunstatova Marie, Mgr., DiS. • Jana Němcová • Filip Moravec • urbanec vladimír • Nejedlý Miroslav • Švihálek, Miroslav, Mgr. • Moravec Miroslav • Růžička Jan • Suchomelová Kamila • Hauner Adam • Meinerová Lenka • Schubert Antonín • Hrnek Břetislav • Šulcová Štěpánka, Mgr. • Klouček Štěpán • Čekalová Selucká Zuzana • Linhart Artur, Mgr • Hušek Jan • Futterová Jana • Spurná Zuzana • Jaromir Kaspar, Ing. • Hladká Hana, MUDr. • Hájek Martin • Zemanova Monika, Bc. • Kohout Oldřich • Dobrkovská Drahoslava, Bc. • Sikorská Olga, Ing. • Havlík Karel • Buchalová Barbora • Luboš Běhounek • Přeučil Stanislav • Přeučilová Petra, Mgr. • Skočdopolová Veronika, Ing. • Sojka Petr • Rímský, Petr • Veronika Kocmanová • Kovarik Matej