Růžový panter Růžový panter - nevládní protikorupční organizace 2002 – 2017
 
 Úterý 26. března 2019   LinkedIn facebook
 

Chcete-li se podílet na boji proti korupci, podpořte nás

Za 1,- Kč denně podpoříte svá práva a získáte přístup
k informacím na našem webu

Č.účtu: 2793773001/5500

Děkujeme

Obsah webu nevládní protikorupční organizace Růžový panter je od 1. 4. 2011 zpřístupněn všem občanům, kteří ji podporují.

Jako občanské sdružení chceme více motivovat českou veřejnost, aby se přímo zapojila do boje proti korupci. Chtěli bychom si udržet svojí nezávislost, proto odmítáme čerpat jakékoliv státní granty a usilujeme o podporu veřejnosti.

K úplnému obsahu webu budou mít přístup po dobu 12 měsíců všichni občané, kteří organizaci podpoří minimálně částkou 365 Kč a zaregistrují se.

Pro podporu a registraci zadejte Váš E-mail:

1,- Kč denně, dobrovolně věnovaná vymáhání informací z veřejné správy, boji proti korupci a prosazování veřejného zájmu, zajistí váš lepší přehled o korupčním prostředí.

Obsah webu bude zpřístupněn každému dárci po registraci a připsání podpory na účet organizace.

Všichni studenti a další osoby, fyzické i právnické, které s organizací spolupracují a aktivně se zapojují do jejích projektů, mohou požádat o zpřístupnění obsahu e-mailem podpora@ruzovypanter.cz. Organizace si takové spolupráce velmi váží a vnímá ji jako zřejmý výraz konkrétní podpory.

Všechny informace související s projekty, které byly podpořeny konkrétními granty jiných subjektů jsou veřejné přístupné všem bez rozdílu.

Pokud jste nás podpořili před dobou kratší než 12 měsíců, a to částkou 365 Kč a vyšší, kontaktujte nás prosím e-mailem na adresu podpora@ruzovypanter.cz a identifikujte svojí podporu (např. datum a číslo účtu, ze kterého jste podporu zaslali). Obsah webu vám zpřístupníme na adekvátní počet měsíců.
Z provozních důvodů není možné obsah zpřístupnit při podpoře nižší než 365 Kč a na dobu delší než 12 měsíců.

Protože organizace Růžový panter zásadně nepřijímá finanční dotace a příspěvky od státu, nezpřístupňuje obsah svého webu institucím veřejné správy z důvodu možného střetu zájmů a zachování své nezávislosti. Obsah webu není placená služba, zpřístupnění obsahu webu je výraz poděkování organizace za podporu občanů.

Právnické osoby, resp. soukromé firmy, mohou o zpřístupnění obsahu požádat individuálně, pokud patří mezi sponzory sdružení, neocitají-li se ve střetu zájmů a pokud je jejich jednání transparentní a důvěryhodné v souvislosti s veřejnými zakázkami, veřejnými rozpočty a veřejnou správou.

Individuálně je rovněž řešen přístup pro média.


Důležité upozornění: Obsah webu je zpřístupněn fyzickým osobám jako poděkování za jejich podporu. Soukromé společnosti musí žádat o zpřístupnění webu individuálně, z důvodu vyloučení střetu zájmů. Proto je nutné, aby se fyzické osoby nepřihlašovali na web ze svého zaměstnání, resp. z firmy či veřejné instituce. Takový přístup může být vyhodnocen jako neoprávněný a jako takový může být zablokován. Aby nedocházelo ke zneužití přístupu, každý podporovatel bude identifikován podle IP adresy, ze které se poprvé přihlásí do systému. K přístupu je oprávněna pouze fyzická osoba jako podporovatel organizace, není-li dohodnuto jinak.

Kromě tiskových zpráv není možné informace z dokumentů organizace volně šířit, kopírovat a zveřejňovat bez vědomí organizace.

Organizace má právo zveřejnit seznam všech svých dárců.

Děkujeme všem, kteří nás podporují.

Deset let bojujeme proti korupci

Ukazujeme politiku takovou, jaká je

Čím se např. zabýváme:

 • Informujeme veřejnost o veřejné správě a korupčním prostředí
 • Vedeme právní spory se státními institucemi kvůli nezveřejňování informací, např. s ministerstvem financí kvůli nezveřejňování informací o kontrolách dotací EU, které aktuálně kritizuje Evropský účetní dvůr
 • Vymáháme smlouvy se zprostředkovateli deblokace ruského dluhu, který činil více než 100 mld. Kč
 • Vymáháme informace o hospodaření vysokých škol
 • Usilujeme o zprůhlednění dotační agendy státu
 • Zabýváme se problematikou financování politických stran
 • Vymáháme informace o financování vědy a výzkumu
 • Zajímáme se o nastavení pravidel a zprůhlednění systému zadávání veřejných zakázek
 • Zajímáme se o institut žalob podaných ve veřejném zájmu, omezování procesních práv účastníků občansko-právních sporů a oznamovatelů trestných činů
 • Poskytujeme bezplatnou právní pomoc občanům, kterým mohl vzniknout nárok na odškodnění za nezákonné rozhodnutí v oblasti správního práva
 • Zajímáme se o bezpečnostní politiku státu, zejména o znění a uplatňování zákona o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti a o problematiku zpravodajských služeb

Proč potřebujeme podporu:

 • Odmítáme státní dotace a granty, i granty nadací, které by nás mohly ohrozit skrze střet zájmů, chceme si udržet nezávislost
 • Bez stabilní podpory je limitován vývoj projektů a řešení právních sporů
 • Sami práci pro organizaci dotujeme, ale není možné pokrýt celý provoz
 • Musíme hradit provozní náklady, právní konzultace, agendu sporů, správu projektů, účetnictví, rešerše
 • Můžete nám pomoci i tím, že ohledně možné podpory oslovíte také vaše kolegy a přátele

Proč je pro veřejnost důležité nás podpořit:

 • Informovaná společnost je vnímavější k omezování lidských práv a umí se racionálně rozhodovat ve volbách
 • Korupce je významným prostředkem pro upevnění moci specifických zájmových skupin
 • Korupci platí všichni ze svých daní
 • Právo je potřeba prosazovat, mnohdy skrze právní spory

Podpořte společný zájem

STOP pasívní společnosti

Kdo jsme:

Organizace Růžový panter byla založena v roce 2002 z podnětu Ivety Jordanové jako občanské sdružení. Impulsem ke vzniku sdružení se stala složitá kauza kostela sv. Michaela na Starém Městě v Praze. Tento kulturně a historicky velmi cenný objekt sousedící se Staroměstským náměstím stát nejprve pronajal a posléze dokonce prodal podezřelé neprůhledné firmě, vlastněné tajemnou společností z Lichtenštejnska, a to i přesto, že firma opakovaně porušovala nájemní smlouvu a neplnila své sliby ohledně využívání objektu. Organizace Růžový panter odhalila příbuzenské vazby jednatele firmy s osobou figurující v případu praní špinavých peněz někdejším premiérem Ukrajiny Lazarenkem, který byl zatčen v USA.

Postupem času se organizace zformovala do podoby pružného odborného týmu, který si bere na mušku korupční témata a kauzy a snaží se cestou práva podpořit občanskou veřejnost v úsilí stabilizovat a rozvíjet demokracii. Zastáváme názor, že právo a svobodu jedince je třeba neustále hájit a prosazovat. Víme, že je tento zápas věčný a právě proto potřebný.

 • Jsme nevelký tým odborníků v oblasti komunikace a práva, udržujeme pracovní vztahy s externími kolegy. To má svou výhodu v sestavování týmů pro řešení specifických projektů a kauz.
 • Jsme velmi adaptabilní, skrze udržované personální kontakty umíme naši strukturu rozvinout či naopak omezit podle aktuální potřeby, podmínek a situace.
 • Zakládáme si na odborné práci a razanci, nebojíme se konfrontace, kterou si můžeme dovolit, protože jsme nezávislí na státu a státních institucích.
 • V naší praxi je běžné, že v případě potřeby nelimitujeme některé zásadní projekty z hlediska času a projekty tak probíhají kontinuálně několik let bez ohledu na původní odhad nebo čerpání grantu či jakékoliv podpory. Takový přístup nám připadá jako vhodný a potřebný, i když velmi náročný. Právě proto usilujeme o získání stálé sítě individuálních dárců, kteří by chtěli naší práci každoročně finančně podpořit, byť třeba jen symbolickou částkou.
 • Snažíme se ovlivnit veřejnost, aby nebyla pasívní, protože pasivita vede k ohrožení občanských práv a svobod.

Vymáháme podezřelé dokumenty

Bráníme právo na informace

Co chceme:

 • Chceme přispět k demokratizaci společnosti a prosazování práva.
 • Snažíme se objektivně informovat veřejnost.
 • Usilujeme o to, aby ta část společnosti, která umí rozpoznat skutečná společenská rizika demokratického uspořádání, nebyla pasívní.

Jak pracujeme:

 • Jádro organizace může ve velké míře přizpůsobovat svůj čas potřebám sdružení, protože má svobodná povolání. Pro stabilitu organizace je ale samozřejmě nutné plánovat osobní čas, kapacity i financování, aby projekty mohly být plynule organizovány a rozvíjeny i v potřebném širším týmu. Důležité projekty udržujeme v běhu i bez finanční podpory, podle společenského významu a potřeby, což je ovšem poměrně vysilující.
 • Pokud např. lobbujeme za úpravy některého zákona, pak pouze tím způsobem, že veřejně prezentujeme všechny argumenty k našemu návrhu. Veškerý náš lobbing je veřejný, opřený o argumenty. Dlouhodobě lobbujeme např. za úpravu zákona o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti z důvodu bezpečnostních rizik vyplývajících ze současné právní úpravy. Naše argumenty jsou shrnuty ve studii na našem webu.
 • Nikdy se přímo nesnažíme ovlivnit volby veřejným preferováním konkrétní politické strany, ale snažíme se před volbami upozornit na podstatné informace vztahující se ke všem významným politickým stranám, které by mohly zapadnout kvůli agresívní kampani. Je potom na voličích, zda-li naše informace vezmou v potaz a zohlední je při svém rozhodování ve volbách. Takový postup považujeme za férový a odpovědný.

Informujeme veřejnost

Spolupracujeme s novináři

Proč to děláme:

 • Jsme přesvědčeni o tom, že můžeme do určité míry přispět k demokratizaci společnosti
 • Chceme oslovit tu část veřejnosti, která umí a chce přemýšlet o politických souvislostech
 • Z hlediska praxe úřadů je důležitá judikatura z vedených sporů
 • Ve sporech jsme důslední a pokud jsme přesvědčeni o tom, že nám úřady neoprávněně zatajují informace, vymáháme je soudní cestou
 • Chceme zkvalitnit informovanost veřejnosti, pro kterou jsou informace důležité pro odpovědné rozhodování ve volbách. Tím obecně dochází k tlaku veřejného mínění na politické strany
 • Do určité míry, byť zatím nevelké, může tlak veřejného mínění přispět k postupnému zlepšování politické kultury

Některé naše úspěchy:

 • Po naší výzvě vládě začala být zveřejňována i identifikační čísla organizací (IČO) u všech příjemců dotací z fondů EU. V další snaze o větší transparentnost pokračujeme.
 • Získali jsme revizní zprávy ze stavby tunelu Blanka.
 • Požadovali jsme po ministerstvu obrany zdůvodnění, proč ex ministr Martin Barták vyznamenal vojenským řádem vysoce postavené úředníky a politiky. Ministr Barták ve svém vyjádření přiznal, že konkrétní důvody pro udělení řádů nemá, pouze obecné zdůvodnění "udělení řádu za zásluhy o rozvoj rezortu MO".
 • Během soudního sporu jsme vymohli smlouvy Nadace Pražské děti, ve které figurovali Milan Šmerda a Lucie Talmanová. Smlouvy poukazují na zvláštnosti hospodaření nadace. Dokumenty průběžně zveřejňujeme na našem webu během aktualizací.
 • Rozsáhle jsme informovali o situaci v NBÚ v době, kdy byl řízen lidmi napojenými na podnikatele Františka Mrázka či později na odsouzeného soudce Berku. Situací v NBÚ se zabýváme kontinuálně.
 • Před lety došlo na základě našich informací k odvolání dvou bývalých vojenských rozvědčíků z bezpečnostního odboru Českého telecomu, kteří dohlíželi nad odposlechy telekomunikačního provozu.
 • NATO díky našim aktivitám zveřejnilo bezpečnostní standardy k ochraně utajovaných informací.
 • Vytvořením pracovní skupiny za účasti poslanců jsme dosáhli prosazení uzákonění parlamentní kontroly nad Národním bezpečnosntím úřadem.
 • Úspěchy a neúspěchy není možné v našich podmínkách měřit pouze podle dosažení nějakého "vítězství", ale podle vlivu na společnost a veřejnou správu z dlouhodobého hlediska. Z našeho pohledu je důležité, pokud např. vymáháme informace od státu, aby se veřejnost dozvěděla o tom, jak stát reaguje a funguje. I to lze považovat za úspěch, neboť úřad je politicky řízen a za jeho chod je odpovědná konkrétní osoba. Tlakem veřejnosti je posléze možné dosáhnout výraznějších konkrétních změn, pokud je systematicky porušováno právo. Naším zájmem je, aby se úřady naučily postupně respektovat právo na informace a nechovaly se obstrukčně. Soudní proces může trvat i několik let, proto je podstatné průběžně o postupech úřadů informovat veřejnost.

Všem, kteří považují naše úsilí za potřebné a rozhodnou se nás podpořit, děkujeme.

Nevládní protikoruční organizace Růžový panter
Odborný tým pro veřejný zájem