Růžový panter Růžový panter - nevládní protikorupční organizace 2002 – 2017
Organizace Růžový panter zahájila projekt "Odškodňování za nezákonné úřední postupy v oblasti správního práva". Organizace v rámci projektu podporuje občany, kterým byla způsobena újma nezákonným rozhodnutím správního orgánu a bezplatně jim poskytuje odbornou právní pomoc. Organizace se rovněž zajímá o regresní vymáhání škody ze strany státu směrem k odpovědným osobám, které škodu způsobily.
Zabýváme se mechanismy, které mohou prakticky ovlivnit míru korupce. Jedním z dlouhodobě neřešených problémů je vymáhání osobní odpovědnosti konkrétních úředníků za uplatnění nezákonných postupů vůči občanovi. Tyto nezákonné postupy úřadů mohou mít podstatu v neprofesionalitě, ale také v korupci a následném zvýhodnění jiného subjektu. Pokud občan nezákonný postup úřadu prokáže, má právo na odškodnění. Statistiky uvádí, že za posledních několik let byly občanům vyplaceny stovky miliónů korun jako odškodnění za nezákonné postupy státu, což dokládá, že se nejedná o ojedinělý jev. Ačkoli je tato suma značná, ne všichni občané se svých práv domáhají, dokonce mnozí z poškozených o svých právech vůči státu, který je poškodil, ani nevědí. Právě v tom je naše organizace podporuje, vyzývá k uplatnění práva a také zajišťuje potřebnou právní pomoc.

Organizace Růžový panter je přesvědčena, že důsledné vymáhání odškodnění po státu při prokázání nezákonného konání státu, je jednou z možností, jak spravedlivě odškodnit občany postižené nezákonností, ale také jak postupně zlepšit chování úřadů a omezit korupci. Vyvíjíme proto zároveň tlak na legislativní orgány, aby zpřísnily právní normy a zavedly povinnost regresního vymáhání škody po těch osobách, které finanční ztrátu v neprospěch státního rozpočtu způsobily.

Vymáhání odškodnění občanů po státu ruku v ruce s vymáháním způsobené škody státu po odpovědné osobě, by tak vedlo ke kvalifikovanější práci úřadů a zejména také k úvaze potenciálních korupčníků, kteří se nyní nemají příliš čeho obávat, o reálných rizicích.

Korupce se v České republice stále vyplácí. Vymysleli jsme jeden z možných způsobů, jak tento trend částečně změnit.

Naše konkrétní postupy:
• Monitorujeme konkrétní případy poškozených občanů a nabízíme jim bezplatně právní pomoc s výzvou uplatňování jejich práv.
• Mapujeme chování státu během vymáhání škody, kterou způsobili konkrétní úředníci.
• Požadujeme po legislativních orgánech, aby zpřísnily normy, které upravují povinnost vymáhat škodu způsobenou státu po odpovědných osobách.